KL脷N EN KNOFFELHAKKE MET H脡 BUORMAN!

za 08 oktober 2016   |   20:00 uur

KL脷N EN KNOFFELHAKKE MET H脡 BUORMAN!

Deze voorstelling is reeds geweest en niet meer te boeken.

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016

Kl脷N en KNOFFELHAKKE met H脡 BUORMAN!


It duo Kl煤n en Knoffelhakke bestiet 煤t de spilers Broer Douma en Hendrik van der Heide 煤t Hantum. S没nt 1994 binne se op鈥檔 paad mei harren j没nsfoljende programma鈥檚 en dat slacht oan, want Kl煤n en Knoffelhakke binne alle wiken wol earne op in poadium te finen. Sa stadichoan komt it duo troch hiel Frysl芒n en oeral is it fleurich en gesellich! De programma's fan Kl煤n en Knoffelhakke litte harren it b锚ste omskriuwe as typkeskabaret, w锚ryn it publyk ek net fergetten wurdt. Kl煤n en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde f没gels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy't Kl煤n en Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen. It duo hat eins mar ien doel: de minsken in noflike j没n besoargje!聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Jo kinne dat wol. In buert fol gesellige minsken. Oh sa meiinoar... Buertj没nen, barbeques, doarpsfeesten en gean sa mar troch. Wat kin it noflik wenjen w锚ze op sa'n buert. Mar is it altiten wol sa gesellich?

Klaas en Jehannes libje njonken elkoar. As is it achterelkoar? Bytiden witte se it sels net iens, want harren libben bestiet 煤t it tsjin elkoar harsenskrabjen oer fan alles en noch wat. As der dan ek noch in nuveraardich persoan delstrykt yn harren buertsje, dan is it feest hielendal kompleet... no ja, feest?

H茅 Buorman! is alwer de s芒nde sjo fan it Hantumer teaterduo. Al sa'n 20 jier witte se oeral d锚r't se komme de fleur deryn te h芒lden. Ek mei dit nije programma sil dat f锚st wer slagje, want dat is it duo harren doel: de minsken in noflike j没n besoargje. Lekker laitsje..

It bys没ndere oan dizze sjo is dat op ien n没mer nei, alle muzyk fan de ferskes spesjaal foar Kl煤n & Knoffelhakke komponearre is. Remko Rijpkema聽fan EDS music聽煤t Alkmaar, dy't al jierren de muzyk fan it duo fersoarget, doarde it oan en hy hat eigen n没mers foar it duo komponearre. Wy binne dan ek tige grutsk op it resultaat!

Entree: 鈧 12,50 聽incl. pauzedrankje

www.klun-knoffelhakke.nl

https://www.youtube.com/watch?v=wToGKGSGysIKlik hier voor de website
PROGRAMMA ARCHIEF


Facebook SCC de Hege Fonnen