DE FOARSTELLING TROCH STICHTING AMATEUR TOANIEL FRYSLAN

za 09 november 2019   |   20:15 uur

DE FOARSTELLING             TROCH STICHTING AMATEUR TOANIEL FRYSLAN

In teatrale én muzikale foarstelling mei in knypeach nei 100 jier
organisearre amateurtoaniel yn Fryslân.
Dizze unike, selsbetochte en sels makke ko-produksje wurdt in bûnte jûn oer fêste
gewoantes en emoasjes, ergernissen, tûkelteammen, mar foaral in protte wille mei en
oer it Fryske amateurtoaniel.
In oanrieder foar elk dy ’t graach oer toaniel mei; net fersitte!

 

 

Regy: Tineke Broers

Teksten: Geert Hager

Muzyk: Tseard Nauta

 

 

Kaarten € 15.00.

Zie voor informatie hierover op www.staf-fryslan.nl


www.staf-Klik hier voor de website
PROGRAMMA ARCHIEF


Facebook SCC de Hege Fonnen