SELSKIP BLIKSTIENDER MEI FRYSLAN HEITE

zaterdag 21 oktober   |   20:00 uur

SELSKIP BLIKSTIENDER   MEI  FRYSLAN HEITE

BLIKSTIENDER   mei  FRYSLÂN HEITE

It programma Fryslân heite is in fleurich Frysktalich programma mei sketskes en lietsjes

It is, om sa mar te sizzen, in tiidreis fan twa kear 45 minuten troch de skiednis fan Fryslan 

wêryn, mei in knipeach sjoen wurdt nei markante foarfallen en persoanen út de rike

Fryske histoarje. Mar ek it heden en de takomst wurde tsjin it ljocht holden. Dit alles sawol

op earnstige as komyske wize

 

 

PROGRAMMA ARCHIEF


Facebook SCC de Hege Fonnen